Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. (20/12/2016)
Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng (18/11/2015)
Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (18/11/2015)
Công văn số 3428/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (01/04/2015)
Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về QLCLCT" (01/04/2015)
Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 về việc Ban hành Quy chuẩn quốc gia (01/04/2015)
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 (01/04/2015)
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - QCVN 18:2014 (01/04/2015)
Thông tư 27/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông (10/09/2014)
Thông tư 29/2014/TT-BTNMT: Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (05/08/2014)
Nghị định Số: 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (27/11/2013)
Nghị quyết số 40/2012/NQ - HĐND về việc thu phí bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai (06/10/2013)
Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định xuất khẩu khoáng sản (06/10/2013)
Quyết định số 50/2012/QĐ - UBND ban hành quy định quản lý bảo vệ tài nguyên KS tỉnh Bình Thuận (06/10/2013)
Thông tư 10/2013/TT-BXD quản lý chất lượng CT XD (06/10/2013)

Khách hàng đối tác